วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

การใช้งาน LCD 2 บรรทัด

การใช้งาน LCD 2 บรรทัด
              การแสดงผลข้อมูลออกทางหน้าจอ lcd แบบ 2 บรรทัด เช่นการแสดงข้อความ ตัวเลข จะใช้ชุดคำสั่ง/ฟังก์ชัน lcd();
รูปแบบประโยคคำสั่ง คือ
              void lcd(string str , arg[] list);

                 - str คือตัวแปรประเภทข้อความ อยู่ในเครื่องหมาย " " ( double quote) หรือเครื่องหมายคำพูด รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น %d สำหรับการแทรกการแสดงผลข้อมูลประเภทตัวเลขจำนวนเต็ม เป็นต้น
                - arg[] list คือ ตัวแปรประเภทต่าง ๆ (จะกล่าวต่อไป)

1.รูปแบบการแสดงผลข้อมูลประเภทข้อความ จะใช้รูปแบบประโยคคำสั่ง
              lcd("xxx");

                - xxx คือข้อความที่ต้องการจะแสดงออกทางหน้าจอ lcd

ตัวอย่างเช่น
2.รูปแบบการแสดงผลข้อมูลประเภทข้อความและตัวแปรต่าง ๆ จะใช้รูปแบบประโยคคำสั่ง

              lcd("xxx %d" , a );

                - xxx คือข้อความที่ต้องการจะแสดงออกทางหน้าจอ lcd
               - %d คือ สัญลักษณ์สำหรับแทรกการแสดงผลค่าของตัวแปรชินดตัวเลขเต็ม
a คือ ตัวแปรใด ๆ ชนิดจำนวนเต็ม

สัญลักษณ์ที่ใช้ในโปรแกรม c robot sim มีดังนี้
  %d หรือ %D  แสดงค่าตัวเลขจำนวนเต็ม

  %f หรือ %F  แสดงค่าตัวเลขทีมีจุดทศนิยม

  %.2f หรือ %.2F  แสดงค่าตัวเลขทีมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
  %.5f หรือ %.5F  แสดงค่าตัวเลขทีมีจุดทศนิยม 5 ตำแหน่ง
ยกตัวอย่างเช่นอีกตัวอย่างเป็นการแสดงผลข้อมูลการอ่านค่าจาก Sensor แบบ Analog Port0 - 1
1 ความคิดเห็น:

...