วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บทที่ 1 คำสั่ง lcd เพื่อแสดงผลออกทางหน้าจอ lcd ของหุ่นยนต์


              บทเรียนนี้จะอธิบายการเขียนคำสั่งเพื่อแสดงผลข้อความออกทางหน้าจอแอลซีดี
ของหุ่นยนต์ 

ฟังก์ชั่น
        lcd : แสดงข้อความที่โมดูล LCD แบบ 16 ตัวอักขระ 2 บรรทัด

รูปแบบ
void lcd(string text);
      พารามิเตอร์   text ใช้กำหนดข้อความการแสดงผลที่โมดูล LCD โดยสามารถกำหนด
รูปแบบการแทรกสัญลักษณ์พิเศษเพื่อร่วมแสดงผลค่าข้อมูลตัวเลขชนิดต่างๆได้

เช่น

Lcd (“ Hello Robot ”);     จะแสดงข้อความว่า  Hello Robot  ที่หน้าจอแอลซีดี


 วิดีโอตัวอย่างการใช้งาน

3 ความคิดเห็น:

 1. ของผมมันไม่ผ่านอ่ะครับ
  มันขึ้น
  Compiling ....
  There were errors: 1 Errors !!!
  line 14 col 6 : "Type 'ScriptingContext.DynamicClass' already defines a member called 'main' with the same parameter types"
  ---> void main()

  ตอบลบ
 2. ฟังก์ชัน void main() ถูกยกเลิก ปรับให้เป็นมาตรฐาน arduino ครับ คือ void setup() และ void loop()

  ตอบลบ

...